Arisha

22 teksty – auto­rem jest Arisha.

Nie nośmy tak upar­cie ma­sek, nasza doświad­czo­na twarz jest o wiele piękniejsza. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 sierpnia 2015, 19:23

In­ten­cja przep­la­ta się z in­ter­pre­tacją, która jest właściwą de­finicją słów? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 grudnia 2014, 16:36

Poszu­kiwa­ny me­diator. Ce­na nie gra roli.
~Ser­ce i Rozum 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 listopada 2012, 20:46

Są ta­kie his­to­rie, których le­piej nie usłyszeć, są ta­kie fak­ty i zdarze­nia, których le­piej nie być uczes­tni­kiem, są rzeczy, o których wiemy, że is­tnieją, ale nie wyob­rażamy so­bie, że nas dotyczą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 września 2012, 21:36

W jed­nej chwi­li odeb­rałeś mi nadzieję i miłość. Wiara nie umie trwać sa­ma, odeszła więc z nimi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 czerwca 2012, 16:16

Wsłuchując się w głośne krzy­ki żalu, łat­wo ogłuchnąć na ciche szep­ty cierpienia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 czerwca 2012, 13:50

Sa­mot­ność - ok­rutny uzur­pa­tor ko­rum­pujący de­cyz­je i działania ludzkie 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 listopada 2011, 17:01

Im­pres­ji myśli nie od­dasz ka­ryka­turą słów. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 czerwca 2011, 17:33

Wszedłeś do przed­po­koju mo­jego ser­ca, ściągnąłeś bu­ty, po­wiesiłeś płaszcz, a ja stoję przy drzwiach, nie wiedząc czy Cię za nie wyrzu­cić, czy zap­ro­sić do środ­ka na herbatę. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 maja 2011, 22:53

Na­wet mały ka­mień wpa­dając pod no­gi, może zwias­to­wać lawinę. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 4 października 2010, 18:47
Arisha

"Cierpienie należy do życia. Jeśli cierpisz, znaczy, że żyjesz. Pogódź się z tym mała dziewczynko" Dorota Terakowska

Zeszyty
  • *** – \"To nie jest his­to­ria związku, związkiem nie można naz­wać przeżyć bez real­nych zdarzeń. szko­da, że to \"coś\" nie znaj­dzie za­kończe­nia bo prze­cież nie ma za­kończe­nia bez początku...\"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arisha

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2015, 19:23Arisha do­dał no­wy tek­st Nie nośmy tak upar­cie [...]

23 grudnia 2014, 18:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st Intencja przep­la­ta się z [...]

23 grudnia 2014, 12:19Arisha sko­men­to­wał tek­st Intencja przep­la­ta się z [...]

22 grudnia 2014, 21:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Intencja przep­la­ta się z [...]

22 grudnia 2014, 17:41nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Intencja przep­la­ta się z [...]

22 grudnia 2014, 16:49Arisha sko­men­to­wał tek­st Intencja przep­la­ta się z [...]

22 grudnia 2014, 16:36Arisha do­dał no­wy tek­st Intencja przep­la­ta się z [...]